Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja és hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató célja (a továbbiakban: Tájékoztató) a HARUM INVESTMENT Gépjármű Üzemeltető Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5., cégjegyzékszám: 01-10-045360, weboldal: www.harum.hu, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: +36 (1) 309 0047) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által az irányadó és hatályos jogszabályoknak való mindenkori megfelelés céljából saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott adatkezelési- és adatvédelmi elvek bemutatása, melyeket a Társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A jelen Tájékoztató a Társaság weboldalát látogatókról, a Társaság hírlevél-szolgáltatását igénybe vevőkről, a Társaságot a weboldalon keresztül, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével vagy központi e-mail címe útján megkeresőkről (a továbbiakban: Érintettek) a Társaság által gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit foglalja magában. A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk megfelelő tiszteletben tartását, e jogok mindenkori érvényesíthetőségét. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikor, a jogszabályoknak és tényleges adatkezelési gyakorlatának megfelelő módosítására. A Társaság kötelezettséget vállal az Érintettek jelen Tájékoztatóra vonatkozó módosításáról – a www.harum.hu weboldalon történő közzététel útján – történő értesítésére.

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztatóját az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos, különösen az alábbiakban megnevezett jogszabályokkal összhangban alkotta meg:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR)
• a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
• a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
• a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Hírlevél szolgáltatása, a személyes adatok marketing célra történő felhasználása

2.1 Az adatkezelés célja
A Társaság által kínált szolgáltatásokra vonatkozó, azokat népszerűsítő megkeresések, tájékoztatások, szakmai információk, eseményekre vonatkozó felhívások, gazdasági reklámnak minősülő közléseket is tartalmazó e-mail hírlevelek, a Társaság üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések.

2.2 A kezelt személyes adatok köre
Az Érintett által a weboldalon keresztül történő feliratkozás során megadott személyes adatok, így az Érintett:
• teljes neve (vezetéknév és keresztnév)
• elektronikus levelezési címe.

A Társaság rendszere a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében tárolja továbbá a hírlevelek küldéséhez való hozzájárulás megadásának tényét, a hozzájáruló nyilatkozat megtételének pontos dátumát és időpontját, valamint a számítógép IP címét.

2.3 A személyes adatok forrása és az adatkezelés jogalapja
A hírlevél-szolgáltatás nyújtásával összefüggő, 2.3. pontban meghatározott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, melyet az Érintett a hírlevélre történő feliratkozással bocsát a Társaság rendelkezésére. A szolgáltatott személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintettnek a hírlevelek, illetve reklámküldemények küldéséhez – a Társaság weboldalán vonatkozó jelölőnégyzet egyértelmű jelölése révén – megadott kifejezett és önkéntes hozzájárulása, tekintettel különösen az Infotv. 5. § (1) a) pontjában, valamint a Grtv. 6. § (1)-(2) bekezdésében rögzítettekre.

2.4 Az adatkezelés időtartama

A Társaság a hírlevél-szolgáltatás nyújtásával összefüggő, a jelen Tájékoztató 2.3 pontjában meghatározott személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Érintett jogosult, hogy a hírlevél és direktmarketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulását, amennyiben a jövőben ilyen megkeresésekre nem tart igényt, bármely időpontban ingyenesen és indokolás nélkül visszavonja. A hírlevél és direkt marketing célú adatkezeléshez – ekként a hírlevél-szolgáltatás nyújtásához és direkt marketing tevékenység végzéséhez – történő hozzájárulás visszavonásának jogát a Társaság a kiküldött hírlevek, tájékoztatók mindegyikében elhelyezett leiratkozási lehetőség útján biztosítja. Az előzőekben foglaltakon túl a hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozat megtételére a nyilatkozatnak az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre történő megküldése útján is lehetőség van, azzal, hogy a nyilatkozatból az azt tevő személy egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen.

A hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozat Társasághoz történő beérkezését követően a Társaság a hírlevél- és direkt marketing szolgáltatás nyújtására tekintettel kezelt érintetti személyes adatokat nyilvántartásából haladéktalanul törli, a visszavonó nyilatkozatot tevő személy részére a továbbiakban hírlevelet nem közöl.

2.5 Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság a hírlevél szolgáltatása nyújtásához, a hírlevelek és/vagy direkt marketing célú elektronikus levél formátumú küldemények Érintettek részére történő megküldéséhez

a GetResponse hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltető GetResponse Sp. z o.o.
(székhely: Gdańsk, Lengyelország (Központ) Ul. Arkońska 6/a3 80-387 Gdańsk, Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000187388)
mint adatfeldolgozót ( a továbbiakban: Adatfeldolgozó)
veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozó e tevékenysége (feladata teljesítése) során a küldendő hírlevél, reklám címzettjének, azaz az Érintettnek az e-mail címéhez rendelkezik hozzáféréssel, mely személyes adatot a feladat teljesítésén kívüli célra nem jogosult kezelni.

További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el: https://www.getresponse.hu/email-marketing/jogi/adatvedelem.html.

3. A Társasággal történő kapcsolatfelvétel

3.1 Az adatkezelés célja
A Társasággal a weboldal „Kapcsolat” menüpont/ „Küldjön nekünk üzenetet” elnevezésű kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése vagy közvetlenül az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre címzett levél útján kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén a Társaság a megkeresés megválaszolása, a megfelelő tájékoztatást nyújtása érdekében kezeli az e csatornákon keresztül a Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatait.

3.2 A kezelt személyes adatok köre
A Társaság, a vele – a www.harum.hu valamint a www.cegesautom.hu weboldalakon elhelyezett elérhetőségek igénybevételével – kapcsolatba lépő Érintettek, alábbiakban rögzített személyes adatait kezeli:
- teljes név (vezetéknév, keresztnév)
- e-mail cím
- az Érintett által a megkereséssel összefüggésben szolgáltatott bármely egyéb személyes adatnak minősülő adat.

3.3 Az adatkezelés jogalapja
A Társasággal – a www.harum.hu valamint a www.cegesautom.hu weboldalakon elhelyezett elérhetőségek igénybevételével – kapcsolatba lépő Érintettek személyes adatai kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, kifejezett, a GDPR rendelet 4. cikk 11. pontjában meghatározottaknak megfelelő hozzájárulása, melyet az Érintett a kapcsolatfelvétel kezdeményezésekor ad meg a Társaság részére.

3.4 Az adatkezelés időtartama
A Társaság, a vele – a www.harum.hu valamint a www.cegesautom.hu weboldalakon elhelyezett elérhetőségek igénybevételével – kapcsolatba lépő Érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig jogosult kezelni. Az Érintett a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal, melyet követően a Társaság haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törlése iránt.

4. További adatkezelések

A Társaság a weboldal látogatóinak számítógépén kisebb adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie-t) helyez el annak érdekében, hogy testreszabott kiszolgálást tudjon nyújtani. A cookie a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat (IP cím) tartalmazza, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

A Társaság továbbá a weboldalához kapcsolódóan a Google Analytics webanalitikai szolgáltatóval működik együtt. E szolgáltató hozzáférhet a Társaság weboldalát látogatók IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítja a Társaság weboldalának elemzését, statisztikák készítését.

A weboldal látogatója a saját internet böngészőjében letilthatja és engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti a személyes adatok védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezése vagy letiltása általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezhető el. A szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Társaság a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltaknak megfelelően eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

• jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi a személyes adatok kezelését („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, továbbá biztosítja, hogy azokat ne kezeljék a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• naprakész állapotban tartja a személyes adatokat; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”)
• biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)
• biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
• nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot; biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”)
• védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Társaság a személyes adatok kezelése során megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

A Társaság különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az általa végzett adatkezelés biztonságának védelméről, mely az általa végzett adatkezeléssel összefüggésben jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az általa végzett adatkezelés során megőrzi:
1. a titkosságot: megóvja az információt, biztosítja, hogy csak az arra jogosultak férhessen hozzá;
2. a sérthetetlenséget: megóvja az információt és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy a jogosult ténylegesen hozzá tudjon férni a rá vonatkozó információhoz, amennyiben szüksége van rá, valamint rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6. A személyes adatok tárolásának módja

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket oly módon választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

7. Érintetti jogok

7.1 A hozzáférési, tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett, erre irányuló írásbeli kérelmével kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Ez utóbbi tájékoztatás keretében a Társaság információt biztosíthat az általa kezelt, a kérelmezőre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az esetleges címzettekről, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az általa feldolgozott adatokról, az adatokkal kapcsolatosan a kérelmezőt mint Érintettet megillető jogokról

Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól, azzal, hogy a Társaság jogosult ügyintézési költség címén indokolt mértékű díjat felszámítani, ha a Társaságtól további másolatokat kér.

7.2 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett az erre irányuló írásbeli kérelmével jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek.

7.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatainak törlését kérje. A Társaság ebben az esetben köteles törölni a személyes adatokat, azzal, hogy amennyiben a jogszabályi előírások alapján a kérelmet megtagadhatja, úgy a megtagadásról minden esetben tájékoztatja a kérelmezőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

7.5 Közös szabályok az érintetti jogok gyakorlására vonatkozóan, panasz benyújtásának joga
Az Érintett a Társaság részére a 7.1-7.4 pontokkal összefüggő kérelmeit benyújthatja mind a Társaság székhelyére címzett posta küldemény, mind az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levél formájában, azzal, hogy utóbbi esetben az Érintett személye egyértelműen azonosítható kell legyen a kérelem alapján.

Az Érintett 7.1.-7.5. pontokban rögzített kérelmei nyomán hozott intézkedésekről a Társaság köteles a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül díjmentesen tájékoztatni az Érintettet. A kérelem megválaszolásának határideje egy alkalommal további kettő hónappal meghosszabbítható, amennyiben azt a kérelem összetettsége indokolttá teszi.

A határidő meghosszabbításáról a Társaság köteles késedelem nélkül értesíteni az Érintettet a késedelem okainak egyidejű megjelölése mellett.

A Társaság, amennyiben az Érintett kérelme nyomán nem tesz intézkedéseket, illetve azt elutasítja, erre vonatkozóan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet, az intézkedés, illetve az elutasítás elmaradása okainak egyidejű megjelölése mellett.

7.5 Jogérvényesítés

A panasz joga
Az Érintett, amennyiben 7.1-7.4 pontokkal összefüggő kérelmét a Táraság elutasítja, illetve annak nyomán intézkedéseket nem hoz, továbbá amennyiben személyes adatai kezelése során egyébként jogsérelmet tapasztal, úgy jogosult a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására, ekként pedig hatósági vizsgálat kezdeményezésére.

A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszáma: + 36 (1) 391-1400
Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: http://naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben megítélése szerint a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi normákban meghatározott előírások megsértésével kezeli, illetve kezelte, úgy – a hatósági vizsgálat megindításán túl – bírósághoz forduljon és pert indítson.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Társaság felhívja figyelmét, hogy a weboldal további böngészésével elfogadja jelen tájékoztató tartalmát, a weboldal adatkezelési elveit.

Budapest, 2018. május 24.

Rólunk mondták

Cégünk – az IQ ConsultinG SzervezetFejlesztő és Tanácsadó Kft. – hosszabb ideje dolgozik együtt a HARUM Zrt.-vel. Ez idő alatt olyan minőségű segítséget kaptunk munkánk zökkenőmentes elvégzéséhez, amely minden várakozásunkat és tapasztalatunkat felülmúlt. Diszkrét, együttműködő problémamegoldó készsége és gyakorlata hozzájárult cégünk piaci sikereihez, kiegyensúlyozott növekedéséhez. A HARUM Zrt.-ben könnyed és elegáns szolgáltató partnert ismertünk meg, amelynek szavai és tettei manapság ritkán tapasztalható harmóniában vannak.

Partneri barátságukat köszönjük, egyre bővülő aktivitásukhoz sok sikert kívánunk.

Vécsey Bánk, pénzügyi vezető

IQ Consulting Kft

Öt év szünet után indítottuk újra vállalkozásunkat. Ismét „A HARUM”-ot választottuk. Korrekt, pontos, gyors ügyintézés és barátságos ügyfélkapcsolat, toleráns probléma kezelés jellemzi csapatukat. Hálás köszönet érte.

Takács Antal ,Szilágyi Gábor

TA&SZ- Log Kft.

Ügyfél centrikus hozzáállás, rugalmas ügyintézés, toleráns probléma kezelés. A következő bérletnél is bérelt helyük van.

Hirmann Márton, Szakág vezető

Ovit Zrt.

Segítőkész, korrekt, rugalmas. Ezek a Harum flottakezelési szolgáltatásainak főbb jellemzői. Köszönet érte.

Ádám Gábor, Ügyvezető

Comfort s.r.o. Szlovákia

Új partnerként nagyon köszönjük az elmúlt egy év professzionális, vevőorientált, kiemelkedően korrekt kiszolgálást!

Nigel Taylor

Dufon Antisztatikus Bt

A Harumban egy igazi partnert ismerhettünk meg az elmúlt évek során, pont amire cégünknek szüksége van: ügyfélorientált, rugalmas, megbízható és rendkívül korrekt.

Kiss Balázs, cégvezető

Univar Magyarország Kft.

A Harum Zrt. elsődleges előnye a személyre szabott konstrukciók kidolgozásában rejlik, mely esetben nem a vevő alkalmazkodik egy jól megszokott mechanizmushoz, hanem maga a termék azonosul használójával. Ezen hozzáállás adja azt a plusz szolgáltatást, amiért őket választottuk.

Nith László, Managing Director

Nefab Packaging Hungary Kft.

Korrekt, gyors ügyintézés és pozitív hozzáállás jellemzi a Harum Zrt.-t. Külön szeretném kiemelni a kárügyintézés rugalmasságát és az azt intéző kollega segítőkészségét.

Dr. Morvay Boldizsár, Ügyvéd

Morvay Ügyvédi Iroda

A Harum tapasztalataink szerint igen rugalmas, vevőorientált csapat, akik gyors segítségére, és precíz munkájára minden esetben számíthattunk.

Novai Éva, Pénzügyi vezető

Spotless Hungary Kft.

Transparency creates honesty, loyalty.

Horváth Péter, VSM Sales Manager

SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt.

A Harumnak köszönhetően a gépkocsival kapcsolatos valamennyi probléma lekerült a vállunkról. Segítőkész hozzáállásuknak és professzionális munkájuknak köszönhetően minden adminisztratív és szervizeléssel kapcsolatos terhet levettek a vállunkról. Mindenkinek ajánlom őket.

Dr. Kovács Balázs, ügyvezető igazgató

KÖZBESZGURU Kft.

Induló cégként kiemelkedően fontos számunkra olyan megoldások felkutatása, olyan partnerek megtalálása, akik minden egyéb, nem profilunkba vágó feladatot megoldanak helyettünk. Ehhez találtunk autóink esetében remek segítőtársra a Harum csapatában. Korrekt, gyors ügyintézés és barátságos ügyfélkapcsolat, toleráns problémakezelés jellemzi Őket. Köszönet érte.

Kotrik László, Ügyvezető igazgató helyettes

Halház Kft.

A Harum Zrt. hozzáállásából szeretnem kiemelni, azt a tényt, hogy alkalmazkodnak a jövő kihívásáihoz, környezetvédelem, selfcare csatornák erősítése, stb... Emellett azonban, hála az égnek, nem felejtik el a személyes kapcsolattartást sem, amely kulcsszerepet játszott abban, hogy cégüket választottam.

Visky Máté

Átfogó szolgáltatások, kedves munkatársak, precíz adminisztráció. Nagyon korrekt cég, örülök, hogy őket választottuk.

Galambos Levente

Rijk Zwaan Budapest Kft.

Azért szeretek a Harummal dolgozni, mert minden kérésemnek próbálnak eleget tenni. Maximálisan pozitív a hozzáállásuk a problémáink leküzdésére. Tisztelnek és fontos ügyfélnek tartanak függetlenül attól, hogy hány autót használunk. Vásárlás után is felkeresnek és érdeklődnek. Folyamatosan figyelemmel kísérik autóink sorsát. Elmondhatom, hogy maximálisan kiszolgálnak bennünket.

Gaál László, Műszaki manager

Biotest Hungária Kft.

Meggyőző az a hozzáállás, amelyet minden munkatárs tanúsított, akikkel eddig megismerkedtem. Egyetlen mondattal jellemezve: az elvárhatónál is többet tettek a kiszolgálásom érdekében, és ez mindent elárul!

Németh László, ügyvezető igazgató

Gordio Tanácsadó Csoport Kft.

2005 óta dolgozunk együtt a Harum Zrt.-vel. Leasing-szolgáltatásuk felöleli a gépkocsik megrendelését, az üzembehelyezéshez szükséges műszaki és hatósági lépések lebonyolítását, valamint az esedékes szervizek, esetleges műszaki problémák és egyéb felmerülő kérdések kezelését a teljes szerződéses futamidő alatt. Számunkra ez azt jelenti, hogy egyetlen felesleges percet sem kell a személygépkocsi körüli teendőkkel töltenünk, ennek a munkaeszköznek a gondozását átveszi tőlünk a Harum, ezáltal maximálisan tehermentesítve bennünket. Reméljük, hogy együttműködésünk a jövőben is mindkét fél további megelégedésére alakul.

Dr.Ligethy Zsolt, ügyvezető igazgató

Wacker Chemie Hungary Kft.

A rugalmas és barátságos ügyintézés sokat ér rohanó és folyamatosan változó világunkban.

dr Pörneczi Tamás, Műszaki igazgató

Berger és Pörneczi Kft.

A Harum Investment Zrt.-vel 2005 óta van kapcsolatunk. Régebben is felmerült, hogy 12 db-os gépkocsiparkunkat egy autópark kezelőnek adjuk ki. A Harumot végül is azért választottuk, mert a mindennapos kapcsolat nem személytelen és valójában egy gépkocsi ügyintéző feladatát veszik le a vállunkról, elfogadható díjazásért. Külön kiemelném, hogy gépjárműparkunkról pontos nyilvántartást vezetnek, így a szerviz és javítás ütemezés nagyon gördülékeny.

Samu István, ügyvezető igazgató

REDDA Kft.

A Harumnál egy megbízható, korrekt partnerre találtunk. Ügyfélközpontúságuk kiemelkedő, Ők a gyors és rugalmas ügyintézés mesterei.

Káposzta Éva, megbízott cégvezető

Maersk Hungary Kft.

Filozófiánk

  • Szakértő gondoskodás
  • Biztonság
  • Költséghatékony megoldás
  • Elkötelezett, megbízható partneri viszony immáron 15 év
Fel
Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelmi tájékoztató. - Elfogadom