Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018. július 18-tól, visszavonásig.

1.Bevezető rendelkezések

A jelen szerződés a Felek között létrejött egyedi szerződések 1. számú mellékleteként a bérleti és üzemeltetési jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az egyedi szerződéseket csak a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban: ÁSZF) együtt lehet értelmezni (a továbbiakban együttesen: Szerződés). Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely kérdésben eltérne az egyedi szerződésektől, úgy az egyedi szerződések rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a Felek között korábbról külön bérleti és üzemeltetési jogviszonyok állnak fenn, úgy a jelen módosított ÁSZF hatályba lépését követő naptól az üzemeltetési és a bérleti szerződések a korábbi bérleti szerződések számán, változatlan egyedi szerződéses feltételekkel összevonásra kerülnek. A bérleti szerződés nélkül kötött üzemeltetési szerződések változatlan szerződésszámmal maradnak hatályban.

A Végleges Bérleti Szerződés előtt a gépjármű alváz- és motorszámának és az átadás pontos dátumának ismeretében Előzetes Szerződés, míg ezek hiányában Előszerződés áll ki a gépjármű megrendelésével, valamint az ajánlat elfogadásával egyidőben.

A Bérlő (Megbízó) a Bérbeadótól (Üzemeltetőtől) bérelt gépjármű vonatkozásában, teljes körben köteles igénybe venni a Bérbeadó (Üzemeltető) által nyújtott üzemeltetési szolgáltatásokat, melyek részletes taglalását és pontos paramétereit az Egyedi Szerződés tartalmazza.

Az üzemeltetési szolgáltatások igénybevétele nélkül csak bérletre irányuló szerződés nem köthető. Az egyedi szerződésekben a Felek megállapodhatnak úgy is, hogy a Bérlő (Megbízó) egyes üzemeltetési feladatokat a Bérbeadótól (Üzemeltetőtől) átvállal. A Felek között létrejöhet szerződés kizárólag üzemeltetés tárgyában is.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekről az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF rendelkeznek. Abban az esetben, ha a Felek között az egyedi szerződés kizárólag üzemeltetés tárgyában jött létre, úgy arra a jelen ÁSZF értelemszerűen irányadó.

A jelen ÁSZF hatálybalépésével a Bérbeadó (Üzemeltető) valamennyi korábban hatályos Általános Szerződési Feltétele, Általános Bérleti Szerződési Feltétele, Általános Üzemeltetési Szerződési Feltétele hatályát veszti, és azok helyébe a jelen ÁSZF lép.


2. A gépjármű beszerzése

Bérbeadó (Üzemeltető) a Bérlő (Megbízó) írásbeli megrendelése alapján, megrendeli a Bérlő (Megbízó) által meghatározott és a Bérbeadó (Üzemeltető) által elfogadott gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) a Bérbeadó (Üzemeltető) által meghatározott autókereskedőtől (a továbbiakban: Szállító). A gépjármű megrendelése a Bérlő (Megbízó) számára visszavonhatatlan kötelezettségvállalást jelent. Bérlő (Megbízó) tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a fentiek ellenére nem veszi át, úgy a jelen szerződésben meghatározottakon kívül köteles a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) ezáltal okozott minden kárát és költségét haladéktalanul megtéríteni.

Használt gépjármű esetén a Bérlő (Megbízó) a szerződés teljesítésének megkezdése előtt a Bérbeadó (Üzemeltető) rendelkezésére bocsátja a gépjárművet annak megvizsgálása és állapotának felmérése céljából.

Bérbeadó (Üzemeltető) nem felel a Szállító késedelmes vagy meghiúsult szállításáért. Amennyiben a Szállító részéről történő szállítás teljesítése bármilyen okból ellehetetlenül, úgy a gépjárműre vonatkozó megrendelés érvényét veszti. Ebben az esetben a Felek tárgyalásos úton tisztázzák, hogy a meghiúsult gépjármű helyett milyen más gépjárművel történjen a hosszú távú jogviszony teljesítése. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni, azonban a Bérbeadó (Üzemeltető) követelheti az addig felmerült költségei megtérítését.

Bérlő (Megbízó) kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező gépjárművet maga választotta, annak eredetével, használhatóságával, esetleges rejtett hibáival kapcsolatos igényeit az egyedi szerződésben foglaltak függvényében a Bérbeadó (Üzemeltető) közreműködésével, ilyen szerződéses rendelkezések hiányában maga érvényesíti a Szállítóval szemben. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó (Üzemeltető) nem szavatol a gépjármű használatra alkalmasságáért, és Bérlőt (Megbízót) erre való hivatkozással nem illeti meg az azonnali hatályú elállás vagy felmondás joga.


3. Gépjármű átadás-átvétele

Bérbeadó (Üzemeltető) a Szállítótól átveszi és – átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján – a Bérlőnek (Megbízónak) átadja a gépjárművet. Bérbeadóról (Üzemeltetőről) Bérlőre (Megbízóra) a kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi 2. számú mellékletként, és benne feltüntetésre kerülnek különösen az alábbi tények és adatok:
– a gépjármű forgalmi rendszáma,
– motorszáma,
– alvázszáma,
– az átadás-átvétel dátuma,
– a kilométeróra állása,
– átadó, átvevő aláírása,
– a gépjárműbe beszerelt extra tartozékok felsorolása,
– sérülésmentesség, illetve a sérülések felsorolása
– átadott eredeti kulcsok száma.
Amennyiben a Felek között kizárólag üzemeltetés tárgyában jön létre szerződés, az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történő átadástól a Felek eltekinthetnek.


4. A gépjármű üzemeltetése, használata

4.1. A gépjármű, használata, karbantartása, javítása

Bérlő (Megbízó) – kivéve, ha a felek között létrejött egyedi szerződés eltérően rendelkezik – a gépjárművet saját költségére és kockázatára használja. Ennek keretében Bérlő (Megbízó) köteles:

4.1.1. a gépjárművet rendeltetésszerűen, az általánosan elvárható gondossággal használni. Bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre történő felhasználás esetén (pl.: versenyzés, oktatás, taxizás, vontatás, az engedélyezettnél nagyobb teher szállítása, stb.) az ezzel kapcsolatos károkért a Bérlő (Megbízó) teljes körű felelősséggel tartozik.
4.1.2. megfizetni a gépjármű üzembe helyezésével, üzemben tartásával, használatával, tárolásával, javításával, szállításával, biztosításával, tulajdonjogának és birtokának átruházásával, valamint bármilyen egyéb, Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) fel nem róható eseménnyel kapcsolatban felmerülő költséget, kártérítést, pótdíjat és bármilyen jogcímen felmerülő egyéb jogos igényt.
4.1.3. gondoskodni a gépjárműhöz tartozó kezelési utasításban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok betartásáról. Abban az esetben, ha az adott gépjárműre vonatkozó jótállási kötelezettség a Bérlő (Megbízó) bármilyen mulasztására visszavezethető okból szűnik meg, úgy a Bérlő (Megbízó) viseli az ebből eredő valamennyi aktuális és a jövőben bekövetkező kárt.
4.1.4. a Bérbeadó (Üzemeltető) útján gondoskodni a folyamatos karbantartásról és javításról, a szükséges állagmegóvásról, melynek keretében köteles elvégeztetni a gépjármű műszaki dokumentációjában előírt gyakorisággal igényelt szükséges szervizeket. A Gépjármű karbantartása egyebekben kizárólag a Bérbeadó (Üzemeltető) által megadott listában feltüntetett szakszervizben lehetséges. A Bérbeadó (Üzemeltető) listájában fel nem tüntetett szerviz igénybe vétele kizárólag a Bérbeadó (Üzemeltető) előzetes jóváhagyásával lehetséges.

4.1.4.1. Bérlő (Megbízó) köteles az esedékes kötelező karbantartásról, elvégzendő javításról a Bérbeadót (Üzemeltetőt) legalább 3 munkanappal előre írásban tájékoztatni. Bérlő (Megbízó) mentesül tájékoztatási kötelezettsége alól, ha kötelező karbantartás válik esedékessé és kizárólag a Bérbeadó (Üzemeltető) által biztosított üzemanyagkártyát használja az üzemanyag vásárlások ellenértékének pénzügyi rendezésére, valamint a kártyahasználat során pontosan rögzítésre kerül a gépjármű kilométeróra állása. Amennyiben Bérlő (Megbízó) a kötelező karbantartási kötelezettségekről szóló tájékoztatást elmulasztja, vagy azzal késedelembe esik, a kötelező karbantartás elmaradásával vagy késedelmével kapcsolatos valamennyi többletköltséget, terhet, vagy kárt a Bérlő (Megbízó) viselni köteles.
4.1.4.2. Abban az esetben, ha az egyedi szerződés értelmében a gépjármű karbantartását, állagmegóvását és javítását a Bérlő (Megbízó) maga végezteti, de a költségeket a szerviz felé a Bérbeadó előlegezi, úgy köteles a Bérbeadót (Üzemeltetőt) minden egyes munkálat megkezdését megelőzően a következők szerint az ügymenetbe bevonni. Ennek értelmében a Bérbeadó (Üzemeltető) csak akkor fogadja el, és rendezi pénzügyileg a Bérlő (Megbízó) által végeztetett javítást vagy karbantartást, ha a javítás, karbantartás indokoltságát megvizsgálta, és ha az érintett szerviz írásban, a költségek és a várható javítási szükséglet és időtartam megjelölésével előzetesen munkaszámot igényelt a Bérbeadótól, melyet a szerviz köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) nevére szóló számlán feltüntetni. Abban az esetben, ha a Bérbeadó (Üzemeltető) a munkaszám kiadását megtagadta, úgy a Bérlő (Megbízó) az érintett szerviz szolgáltatásait nem jogosult igénybe venni.
4.1.4.3. A Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult visszautasítani a nem gazdaságos javítási vagy karbantartási munkákat (gazdasági totálkár).
4.1.4.4. A külföldi sürgősségi javíttatásra kizárólag márkaszervizben van lehetőség, és azok költségeit a Bérlő (Megbízó) köteles a helyszínen viselni.
4.1.4.5. A Bérlő (Megbízó) abban az esetben sem jogosult a javításokat, karbantartásokat a Bérbeadó (Üzemeltető) listáján kívüli más szervizben elvégeztetni, ha azokat saját költségére végezteti, és a költségeket maga közvetlenül rendezi.
4.1.4.6. Amennyiben a Bérlő (Megbízó) a Bérbeadó (Üzemeltető) engedélye vagy hozzájárulása, vagy az előzetes bejelentés nélkül vett igénybe az érintett gépjárműre karbantartási vagy javítási szolgáltatást, vagy azokat a Bérbeadó (Üzemeltető) által jóvá nem hagyott cégtől vette igénybe, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a szükséges karbantartásokat és javításokat szakszervizzel jogosult a Bérlő (Megbízó) költségére elvégeztetni, melyet a Bérlő (Megbízó) köteles tűrni.
4.1.4.7. Nem tartoznak a Bérlő (Megbízó) előzetes bejelentési kötelezettségének a körébe a kis összegű (20.000 Ft-ot meg nem haladó), sürgősségi, azaz továbbhaladáshoz szükséges, vagy a KRESZ előírásoknak megfelelő javítások (ilyen például: izzócsere, defektjavítás, akkumulátor csere, stb.) melynek költségei a Bérlőt (Megbízót) terhelik. A Bérlő (Megbízó) ezen javításokról is köteles a Bérbeadót (Üzemeltetőt) a javításokat követő 5 munkanapon belül tájékoztatni.
4.1.4.8. A Bérlő (Megbízó) tudomásul veszi, hogy a javítások, karbantartások költségeit köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) részére megfizetni, azonban a karbantartási, javítási munkák idejére a bérleti díj csökkentését, vagy annak teljes elengedését nem igényelheti, és cseregépjárműre nem tarthat igényt.
4.1.4.9. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) jelen 4.1.4. pontban foglalt bármely kötelezettségét megszegi, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy eseményenként 100.000 Ft egyösszegű kötbért és a kötbér összegén felül felmerülő károkat követelni.

4.1.5. mindazon károkat megtéríteni, melyek abból adódtak, hogy a gépjárművet ért kárral összefüggésben lefolytatott kárügyintézési eljárás során olyan magatartást tanúsított, hogy a biztosító a kárügyintézési eljárást lefolytatni nem tudta, vagy olyan okból következett be káresemény, amellyel kapcsolatban a biztosító a CASCO szerződésben kikötötte kártérítési kötelezettsége alóli mentesülését. A Bérlő (Megbízó) minden esetben köteles tehát a CASCO-önrész és mindazon károk megtérítésére, melyek a káreseménnyel összefüggésben keletkeztek, és amelyeket a biztosító nem térít meg.
4.1.6. mindig és mindenhol megtenni az általában szokásos vagyonvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel a gépjármű zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválását.
4.1.7. A felek közötti ellentétes tartalmú írásos megállapodás hiányában a Bérlő (Megbízó) a Szerződés tartama alatt a gépjármű használatát harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem engedheti. Ez alól kivételt képezhetnek a Bérlővel (Megbízóval) munkaviszonyban, munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló személyek (a továbbiakban: Alkalmazott) valamint a Bérlő (Megbízó) mindenkor hatályos gépjárműszabályzata alapján feljogosított személyek.
4.1.8. A Bérlő (Megbízó) csak olyan módon rendelkezhet a gépjárművel, ami a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátását nem gátolja, és nem nehezíti meg.
4.1.9. Ha harmadik személy bármilyen okból a felek jogviszonyát bármilyen formában érintő módon intézkedni kíván a gépjárművel kapcsolatban, a feleknek kölcsönösen és haladéktalanul tájékoztatnia kell egymást. Ha ezen harmadik személy bármilyen intézkedést foganatosít a gépjárművel kapcsolatban, a felek önállóan kötelesek megtenni azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyekkel magukat és a másik szerződő felet károsodástól, illetve egyéb nem várt költségtől megóvja. / pl. rendőrhatósági intézkedés során bevont forgalmi engedély, vagy finanszírozó részéről tett intézkedés. /

4.2. A gépjármű kilométer-számlálójára vonatkozó külön rendelkezések

4.2.1. A Bérlő (Megbízó) köteles minden hónap 10. munkanapjáig a Bérbeadóval (Üzemeltetővel) közölni az egyedi szerződésekben részletezett gépjárművek megelőző havi záró kilométeróra állását a kmallas@harum.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A Bérlő (Megbízó) mentesül tájékoztatási kötelezettsége alól, ha kizárólag a Bérbeadó (Üzemeltető) által biztosított üzemanyagkártyát használja az üzemanyag vásárlások ellenértékének pénzügyi rendezésére, valamint a kártyahasználat során pontosan rögzítésre kerül a gépjármű kilométeróra állása. A Bérlő (Megbízó) köteles lehetővé tenni azt, hogy a Bérbeadó (Üzemeltető) vagy az általa meghatalmazott személy az előre egyeztetett időpontban a Bérlő (Megbízó) képviselőjének jelenlétében a gépjármű állapotát, valamint a kilométeróra aktuális állását ellenőrizze.
4.2.2. A Bérlő (Megbízó) köteles a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) a kilométer-számláló meghibásodását a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül írásban bejelenteni abból a célból, hogy az a Bérbeadó (Üzemeltető) által haladéktalanul megjavításra kerüljön. A Bérlő (Megbízó) ebből a célból a felek által közösen egyeztetett időpontban és időtartamig köteles a gépjárművet a Bérbeadó (Üzemeltető) rendelkezésére bocsátani. A Bérbeadó (Üzemeltető) a meghibásodott szerkezetet a gépjármű átvételétől számítottan haladéktalanul kijavítatja vagy kicserélteti. A Bérbeadó (Üzemeltető) köteles a Bérlőt (Megbízót) a kijavítás, illetve kicserélés költségeiről haladéktalanul tájékoztatni, melyet a Bérlő (Megbízó) köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) részére megtéríteni.
4.2.3. A kilométer-számláló meghibásodása és a hiba kijavítása között eltelt időtartam alatt megtett kilométerek számát a Bérbeadó (Üzemeltető) a Bérlővel (Megbízóval) közösen határozza meg, a gépjármű becsült – az Egyedi szerződésben a Bérlő (Megbízó) által megjelölt – éves futásteljesítmény, valamint a meghibásodásig futott kilométerek száma alapján. Jelen pont szerinti kötelezettségének megszegése, illetve késedelmes teljesítése esetén a Bérlő (Megbízó) valamennyi őt, illetve a Bérbeadót (Üzemeltetőt) ért kárt köteles megtéríteni.

4.3. Használattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

4.3.1.A forgalmi engedélyben bejegyzett adatok, tények megváltoztatása ügyében (szükség esetén és a Bérlő (Megbízó) írásbeli kérelmére), kizárólag Bérbeadó (Üzemeltető) járhat el.
4.3.2.A gépjárművel Bérlő (Megbízó) csak olyan országba (területre, övezetbe) léphet be, amelyre a CASCO biztosítás és a felelősségbiztosítás hatálya kiterjed.
4.3.3. Bérbeadó (Üzemeltető) hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő (Megbízó) a gépjárművet vagyonvédelmi berendezéssel ellássa (pl.: mechanikus sebességváltó zár), a Bérlő (Megbízó) azonban a gépjárművön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy, vagy amely a gépjármű állagában, értékében a rendeltetésszerű használattal járó kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl.: részegység eltávolítása), nem végezhet vagy végeztethet. A Bérlő (Megbízó) semmilyen átalakítást nem végezhet a gépjárművön az Üzemeltető előzetes írásos értesítése nélkül.
4.3.4. Bérlő (Megbízó) nem jogosult a gépjárművet biztosítékként lekötni, zálogba adni, vagy bármely más módon megterhelni, azt bérletbe (albérletbe), vagy lízingbe adni.
4.3.5. Bérlő tudomással bír arról, hogy Bérbeadó az általa bérbe/használatba adott Eszköz finanszírozásában külső finanszírozóval (Lízingbeadóval) működhet együtt, ebben az esetben a lízing-finanszírozott – Bérlő által bérelt/használt- Eszköz tulajdonosa Lízingbeadó. Bérlő elfogadja, hogy Lízingbeadónak jogában áll az Eszközt – előzetes értesítés és időpont egyeztetést követően – birtokba venni, ha a Lízingszerződést bármely okból felmondja, vagy Bérbeadó ellen csőd, illetve felszámolási eljárás indul, akkor is, ha Bérlő a Bérbeadóval kötött szerződést nem szegi meg. A Lízingszerződés felmondása esetére Lízingbeadó felkínálja a lehetőséget, hogy a mindenkori finanszírozási feltételei keretén belül ajánlatot tesz Bérlőnek az Eszköz lízingelésére, vagy piaci áron történő megvásárlására. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Lízingbeadó vagy megbízottja Bérlő legalább 48 órával korábbi értesítése után az Eszközt Bérlő telephelyén eszköz monitoring céljából megszemlézze.
4.3.6. Bérlő (Megbízó) köteles bármilyen, a gépjárművet érintő zár alá vételről, elkobzásról, vagy bírósági hatósági végrehajtásról haladéktalanul, írásban tájékoztatni a Bérbeadót (Üzemeltetőt), egyúttal az eljáró hivatalos szerveknek és személyeknek tudomására hozni, hogy a gépjármű tulajdonosa a Bérbeadó (Üzemeltető).

4.3.7. Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a gépjárművet, annak használatát és okmányait bármikor ellenőrizni, vagy szakértő, illetve egyéb megbízott útján ellenőriztetni.
4.3.8. Abban az esetben, ha a gépjárműben a Bérlő (Megbízó) önhibáján kívül káresemény következik be (a károkozó nyilatkozatban felelősségét elismeri) úgy a Bérlő (Megbízó) jogosult a javítás – az illetékes Biztosítótársaság által elfogadott – optimális időtartamára, maximum kategória azonos cseregépjármű igénybe vételére. A cseregépjármű díját a károkozó biztosítója téríti, maximum 30 %-os guruló költség levonása mellett.
4.3.9. Ha a Bérlő (Megbízó) a gépjármű ellenőrzését bármilyen módon akadályozza vagy meggátolja, a Bérbeadó (Üzemeltető) a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

4.4. Az üzemeltetési szolgáltatásokra vonatkozó közös rendelkezések

4.4.1. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése során a Bérbeadó (Üzemeltető) vagy az általa megbízott harmadik személy jár el. Ezen harmadik személyekkel a Bérbeadó (Üzemeltető) szerződéses jogviszonyban áll, a Bérlővel (Megbízóval) szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. A Bérlő (Megbízó) jogosult ezen harmadik személy eljárási jogosultságának igazolását kérni.
4.4.2. A Szerződés tartama alatt igényelt szolgáltatásokat a felek az egyedi szerződésben pontosan rögzítik. Ha a Bérbeadó (Üzemeltető) több gépjárművet üzemeltet, joga van az egyes gépjárművekkel kapcsolatban eltérően nyilatkozni az igényelt szolgáltatások tekintetében.
4.4.3. Bérbeadó (Üzemeltető) a székhelyén kapcsolattartó személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kapcsolattartó) abból a célból, hogy a Szerződés tartama alatt a Bérlő (Megbízó) rendelkezésére álljon a szolgáltatásokkal kapcsolatos teendők megszervezésénél. A Bérlő (Megbízó) a szolgáltatásokat csak a Kapcsolattartó személyen, akadályoztatása esetén a Bérbeadó (Üzemeltető) által erre kijelölt személyen keresztül veheti igénybe. A Kapcsolattartók személye az egyedi szerződésben kerül kijelölésre.
4.4.4. Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek írásban kötelesek egymást értesíteni.
4.4.5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos igénybejelentést a Bérlő (Megbízó) írásban (levélben vagy faxon, illetve elektronikus úton) köteles megtenni. Az igénybejelentésben minden esetben meg kell jelölni a Bérlőt (Megbízót), a gépjármű típusát és forgalmi rendszámát, valamint az igényelt szolgáltatás pontos leírását.
4.4.6. A Bérbeadó (Üzemeltető) kapcsolattartója a levél, illetve a fax kézhezvételét követő egy munkanapon belül faxon vagy e-mailben értesíti a Bérlőt (Megbízót) a mellékszolgáltatással kapcsolatos részletes teendőkről, különösen arról, hogy az igényelt szolgáltatást a Bérbeadó (Üzemeltető) által megbízott mely harmadik személy végzi, melyek az ezzel kapcsolatos bérlői (megbízói) teendők, mennyi a szolgáltatás várható költsége. A fentiek szerint közölt költség kötelezettség nélküli, a pontos költség a szolgáltatást nyújtó által a Bérbeadó (Üzemeltető) vagy a Bérlő (Megbízó) részére kibocsátott számla kézhezvételét követően állapítható meg. A Bérlő (Megbízó) jogosult a költségszámítás megvizsgálását követően szándékától elállni, ilyen esetben is köteles azonban a Bérbeadó (Üzemeltető) igazolt költségeit megtéríteni. Amennyiben a Bérlő (Megbízó) szolgáltatásként teljes körű szervízszolgáltatást igényelt, a jelen pontban foglaltak a szolgáltatás tartalmának megfelelően módosulnak.
4.4.7. A Bérbeadó (Üzemeltető) kizárja felelősségét a Bérlőnek (Megbízónak) felróható téves bejelentésből eredő és a téves bejelentéssel összefüggésben keletkezett, Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) nem felróható károkért, költségekért. A Bérlő (Megbízó) téves igénybejelentés esetén köteles megtéríteni a Bérbeadó (Üzemeltető) valamennyi, a Bérlőnek (Megbízónak) felróható és a téves bejelentésből fakadó felmerült és igazolt kárát, költségét.


5. Díjak és egyéb fizetési kötelezettségek

5.1. Kezdő bérleti díj

A Bérbeadó jogosult Kezdő bérleti díj kiszámlázására. Ennek mértéke az Egyedi Bérleti Szerződésben kerül meghatározásra.
A Kezdő bérleti díj kiszámlázása a következők szerint történhet:

– Ha a gépjármű megrendelésekor az autó azonosítói (alvázszám, motorszám), valamint az átadás tervezett dátuma nem ismert– elsősorban gyári rendelés esetén –, két ütemben. A Bérbeadó az ajánlat elfogadásával és az előszerződés aláírásával egy időben a Kezdő bérleti díj felével megegyező Kezdő bérleti díj előleg számlát állít ki. A kezdő bérleti díj fennmaradó részét az autó alváz- és motorszámának beérkezésekor, az előzetes szerződés elkészültekor számlázza ki.
– Ha a gépjármű megrendelése és átadása között kevesebb, mint 20 munkanap telik el – elsősorban raktárról történő rendelés esetén –, a Kezdő bérleti díj kiszámlázása egy összegben történik, egy időben az előzetes szerződés kiállításával.

A Kezdő bérleti díj befizetése az autó átadásának feltétele.

5.2. Bérleti díj

Bérlő (Megbízó) a gépjármű használatáért Bérleti díjat fizet Bérbeadónak (Üzemeltetőnek).
Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a bérleti díjat havi gyakorisággal egyoldalúan módosítani, ha a szerződés devizaneme szerinti 3 hónapos irányadó kamatláb (BUBOR, LIBOR CHF, LIBOR EUR) módosul.
Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult továbbá a hátralévő bérleti díjak megváltoztatására az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén:
– a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése
– a jegybanki alapkamat emelkedése
– a bankközi hitelkamatok emelkedése
– refinanszírozási feltételek megváltozása
– olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja Bérlőre (Megbízóra). A Bérbeadó (Üzemeltető) a módosított fizetési kötelezettségről írásban tájékoztatja Bérlőt (Megbízót).

A gépjármű maradványértéke sérülésmentes állapotot feltételezve kerül kalkulálásra. Amennyiben a gépjárművet sérülés éri, úgy Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a maradványértéket az EUROTAX-értékelés szerint csökkenteni, és a módosításnak megfelelően a havi bérleti díjat a futamidő egészére megemelni.
Ha a gépjármű szervizelésének és/vagy gumiabroncs beszerzésének, tárolásának, cseréjének költségeit a Bérlővel (Megbízóval) kötött szerződés alapján a Bérbeadó (Üzemeltető) viseli, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a teljes díjkalkulációt újraszámíthatja, ha a szerződésben megjelölt tervezett futásteljesítmény a gépjármű tényleges futásától évente 10%-kal bármilyen irányban eltér. A Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a futásteljesítménnyel kapcsolatosan időszakos ellenőrzéseket végezni.

5.3. Üzemeltetési szolgáltatások díja

A Bérlő (Megbízó) az általa igénybe vett szolgáltatásokért üzemeltetési és szolgáltatási díjat fizet a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek). A gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen az egyedi szerződés 3. számú mellékletét képező HARUM Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza.
A Bérbeadó (Üzemeltető) a Bérlő (Megbízó) által igénybe vett szolgáltatások díját a Bérbeadó (Üzemeltető) minden megkezdett naptári évben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves szolgáltatási inflációs ráta közzétételét követően, annak mértékével módosíthatja. Az egyedi szerződés megszűnésekor gumiabroncs csere és/vagy nyílt szerviz átalány díjak tekintetében a felek a havi átalánydíjként befizetett és a ténylegesen ráfordított összegek vonatkozásában elszámolnak egymással. Jelen kitétel felek azon szándékát tükrözi, hogy a Bérlőt (Megbízót) érdekeltté tegyék a gépjármű állagának, jó állapotának megőrzésében.

A Bérbeadó (Üzemeltető) minden év december 15. napjáig írásban köteles a Bérlővel (Megbízóval) közölni a következő naptári évre vonatkozó üzemeltetési és szolgáltatási díjakat.

5.4. A gépjárműhöz kapcsolódó mindenkori adók összege

Az adók jogszabályi változásából adódó díjnövekedését a Bérbeadó (Üzemeltető) a változás hatálybalépésével egyidejűleg érvényesíti a Bérlő (Megbízó) felé. Az adókat Bérbeadó (Üzemeltető) a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, tételesen hárítja át Bérlőre (Megbízóra).

5.5. A CASCO, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj összege

Ezen költségelemeket a Bérbeadó (Üzemeltető) jogszabályi változások esetén jogosult minden egyeztetés nélkül, e változások mértékével megegyezően változtatni, előzetes értesítés mellett. A Bérbeadó (Üzemeltető) minden év november 15. napjáig írásban köteles a Bérlővel (Megbízóval) közölni a következő naptári évre vonatkozó biztosítási díjakat.

A gépjárművel kapcsolatos biztosításokról részletes tájékoztatást illetve káresemény esetére útmutatást a Biztosítási Ügyféltájékoztató nyújt. A Biztosítási Ügyféltájékoztató az egyedi szerződés 4. számú mellékletét képezi. Bérleti jogviszony esetén Bérlő (Megbízó) köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) által kötött biztosításokat elfogadni. A Bérlő (Megbízó) tudomásul veszi, hogy a biztosítási év megegyezik a naptári évvel, valamint tudomásul veszi azt is, hogy a biztosítás felmondására a biztosítási év végével, azt minimum 30 nappal megelőzően bejelentve van lehetőség.

5.6. A Szerződés tartama alatt a gépjárművel kapcsolatosan felmerülő egyéb díjak, költségek

5.6.1. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) bármely jelen jogviszonnyal összefüggő szerződést vagy szerződésmódosítást annak kézhez vételétől számított 15 napnál később juttat vissza a Bérbeadó (Üzemeltető) részére, úgy 5.000,-Ft +ÁFA ügyintézési díjat köteles fizetni a Bérbeadó (Üzemeltető) részére.
5.6.2. A Szerződés tartama alatt felmerülő minden bírság, egyéb díj és egyéb, a Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség (különösen amelyek hatóságok, illetve egyéb illetékes szervek határozatán vagy intézkedésén alapulnak), a Bérlőt (Megbízót) terhelik, amennyiben azok nem a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) felróhatók. A Bérlő (Megbízó) köteles azokat a felmerüléskor 1.000 Ft + ÁFA ügyviteli költséggel együtt azonnal kiegyenlíteni. Amennyiben bármilyen a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) felróható költség, bírság merül fel, úgy azokat a Bérbeadó (Üzemeltető) köteles felmerülésükkor haladéktalanul megtéríteni.
5.6.3. A Bérbeadó (Üzemeltető) minden esetben köteles helytállni a gépjármű üzemeltetése során harmadik személynek okozott károk megtérítéséért.
5.6.4. A Bérlő (Megbízó) köteles a gépjármű parkolásával kapcsolatos parkolási, pót és egyéb díjakat, büntetéseket esedékességükkor megfizetni, a közvetlenül a Bérbeadóhoz (Üzemeltetőhöz) címzett, de a Bérbeadó (Üzemeltető) által a részére továbbított fizetési felszólításoknak a Bérbeadó (Üzemeltető) felé haladéktalanul eleget tenni. Minden ilyen esetben a Bérlő (Megbízó) a kiszabott bírság, díj, büntetés összegén felül – az eljárás eredményétől függetlenül – 1.000 Ft + ÁFA egyszeri ügyviteli díjat köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) felé megfizetni. A Bérbeadó (Üzemeltető) a fizetési felszólítás átvételét követően haladéktalanul levélben értesíti a Bérlőt (Megbízót) a felszólításról. Az értesítésben a Bérbeadó (Üzemeltető) egyben meghatalmazza a Bérlőt (Megbízót), hogy a Parkolási Társaság előtt az érintett ügyben a tényállás tisztázása érdekében teljes jogkörrel eljárjon és az ügy irataiba betekintsen. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a Parkolási Társaság felszólításában foglalt határidőben a szabálytalan parkolás tényállását nem tisztázza, magát ki nem menti, vagy a parkolási, pót és egyéb díjakat nem fizeti meg, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult valamennyi a szabálytalan parkolással összefüggésben felmerült költséget a Bérlővel (Megbízóval) megtéríttetni. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a parkolási ügyet rendezte, úgy köteles arról a Bérbeadót (Üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni és az ügy lezárást okirattal igazolni. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a Bérbeadó (Üzemeltető) részére az ügy lezárását nem igazolja, vagy a parkolási, pót és egyéb díjakat nem fizeti meg, a Bérbeadó (Üzemeltető) a Bérlő (Megbízó) mulasztása miatt a részére kiszabott, bármilyen a gépjármű parkolásával kapcsolatos parkolási, pót és egyéb díjakat, büntetéseket a vonatkozó határozatban megjelölt alaphatáridő utolsó napján – kárenyhítési kötelezettsége körében – attól függetlenül megfizeti, hogy időközben a Bérlő (Megbízó) teljesítette-e a Bérbeadó (Üzemeltető) részére a fizetési kötelezettségét. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a határozatokban megjelölt alaphatáridőben nem fizetett a Bérbeadó (Üzemeltető) vagy a Parkolási Társaság részére, valamint az érintett ügy egyezséggel vagy eljárás megszűntetéssel nem zárult le, a Bérlő (Megbízó) a Bérbeadó (Üzemeltető) által megfizetett összegeken és járulékain túl 5.000 Ft + ÁFA további ügyviteli díjat is köteles megfizetni a Bérbeadó (Üzemeltető) részére. A Bérlő (Megbízó) egyebekben köteles továbbá a parkolási díjakkal kapcsolatos teljes ügyintézést a jogellenes parkolást követően haladéktalanul lebonyolítani. Amennyiben a Bérlő (Megbízó) a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a fentieken túl jogosult a parkolási díjakkal kapcsolatos ügyintézés minden költségét a Bérlőre (Megbízóra) áthárítani.
5.6.5. A gépjármű által előidézett, vagy annak használata során keletkezett károkért és balesetekért a Bérlő (Megbízó) a Bérbeadó (Üzemeltető) irányában közvetlenül felel. Bérlő (Megbízó) köteles bármilyen káreseményt vagy balesetet a Bérbeadóval (Üzemeltetővel) haladéktalanul, legfeljebb 24 órán belül írásban közölni, és a Bérbeadót (Üzemeltetőt) minden esetben mentesíteni harmadik személy ezzel összefüggő igényével kapcsolatosan, helytállni a harmadik személy által támasztott igényért, egyúttal megtéríteni a Bérbeadó (Üzemeltető) harmadik személy eljárásával kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását.
5.6.6. Bérlő (Megbízó) köteles a rendőrség vagy bármely más hatóság által a gépjármű technikai állapota miatt, vagy bármely más okból kiszabott bírságot és az azzal kapcsolatos valamennyi költséget haladéktalanul megfizetni, kivéve, ha a bírság oka egyértelműen a Bérbeadó (Üzemeltető) mulasztására vezethető vissza, amely esetben a bírság megfizetésére a Bérbeadó (Üzemeltető) köteles.
5.6.7. Abban az esetben, ha bármely szabálysértési hatóság a Bérlő (Megbízó) szabálysértő magatartása miatt a gépjármű üzemben tartóját – a Bérbeadót (Üzemeltetőt) helyszíni bírsággal sújtja, úgy az erről való értesítés kézhezvételét követően a Bérbeadó (Üzemeltető) az értesítés átvételét követően haladéktalanul levélben értesíti a Bérlőt (Megbízót) a felszólításról. Az értesítésben a Bérbeadó (Üzemeltető) egyben meghatalmazza a Bérlőt (Megbízót), hogy a szabálysértési hatóság előtt az érintett ügyben a tényállás tisztázása érdekében teljes jogkörrel eljárjon, nyilatkozatot tegyen, esetlegesen a helyszíni bírság tudomásulvételét megtagadja. A Bérlő (Megbízó) haladéktalanul köteles értesíteni a Bérbeadót (Üzemeltetőt) az általa megtett nyilatkozatokról. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a helyszíni bírságot nem vette tudomásul, és ennek folytán a tényállás tisztázása végett külön szabálysértési eljárás indult, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a bírságot a szabálysértési hatóság jogerős határozatának kézhezvételét követően, az eljárást lezáró jogerős határozatban foglaltak szerinti fizeti be, majd azt haladéktalanul jogosult a hozzá kapcsolódó 1.000 Ft + ÁFA ügyviteli díjjal együtt a Bérlőre (Megbízóra) terhelni. Abban az esetben, ha a Bérlő (Megbízó) a helyszíni bírságot tudomásul veszi, vagy a Bérbeadó (Üzemeltető) értesítését a hatóság felé megtett nyilatkozatairól elmulasztja, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a határidő utolsó napján a hatóság részére megfizeti a helyszíni bírságot, melyet a Bérlő (Megbízó) részére kiszámláz a kapcsolódó 1.000 Ft + ÁFA ügyviteli költséggel együtt.

5.7. Díjak és költségek megfizetésére vonatkozó közös rendelkezések

A Bérlő (Megbízó) díj és költségfizetési kötelezettségének a Bérbeadó (Üzemeltető) tételes számlája alapján köteles eleget tenni. Rendszeres, az egyedi szerződésben rögzített esedékességű üzemeltetési szolgáltatások vonatkozásában Bérbeadó (Üzemeltető) köteles a számlát a fizetési határidő előtt 8 munkanappal korábban a Bérlő (Megbízó) részére megküldeni. Bérlő (Megbízó) köteles a fizetési határidő előtt 3 munkanappal korábban értesíteni Bérbeadót (Üzemeltetőt), ha a vonatkozó számlát nem kapta kézhez. Az értesítés elmulasztása esetén Bérlő (Megbízó) a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit viselni köteles.
Amennyiben a felek az egyedi szerződésben a fizetendő díjtételeket devizában rögzítik, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) a havi díjszámlákat a számlázás napján érvényes CIB Bank deviza eladási árfolyam alapján számítva forintban állítja ki. A számlázás napja és a díj esedékessége közötti időszak árfolyam változása a következő havi díjszámlában kerül érvényesítésre.
A díj és bármely egyéb, a Bérlőt (Megbízót) terhelő fizetési kötelezettség csak akkor számít teljesítettnek, ha díj vagy egyéb összeg a Bérbeadó (Üzemeltető) bankszámláján jóváírásra került. Nem számít teljesítésnek, amennyiben az esedékes összeg nem a Bérbeadó (Üzemeltető) bankszámláján kerül jóváírásra.
Bérlő (Megbízó) fizetési kötelezettségét a gépjármű működőképességének, használhatóságának csökkenése vagy megszűnése (bármilyen okra is vezethető vissza) nem érinti.
Bérlő (Megbízó) viseli a gépjármű elveszésének, eltűnésének, teljes vagy részleges megrongálódásának, illetve megsemmisülésének kockázatát. Bérlő (Megbízó) haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Bérbeadót (Üzemeltetőt) ilyen esemény bekövetkezéséről. Bérlő (Megbízó) köteles Bérbeadót (Üzemeltetőt) haladéktalanul értesíteni, ha bármely, a gépjárművel kapcsolatos dokumentumot, kulcsot, riasztókapcsolót vagy egyéb tartozékot elveszíti, vagy ezek bármelyike eltűnik, használhatatlanná válik, vagy megsemmisül.
Késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó (Üzemeltető) a jegybanki alapkamat+10% mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

5.8. Biztosítékok

A Bérbeadó (Üzemeltető) – döntése szerint, legfeljebb 12 havi bérleti díj erejéig – további biztosítékokat (bankgarancia, kezesség, óvadék, stb.) kérhet a fizetendő havi bérleti és üzemeltetési díjra, az alábbi esetekben:
– ha a Bérlő (Megbízó) pénzügyi vagy vagyoni helyzete a Bérbeadó (Üzemeltető) megítélése szerint olyan mértékben megromlik, hogy az a Bérbeadó (Üzemeltető) megítélése szerint veszélyezteti a bérleti díj megfizetését,
– ha a Bérlő (Megbízó) ellen végrehajtás indul,
– ha a Bérlő (Megbízó) tulajdonosi körében fél éves időszakon belül 50%-ot meghaladó változás következik be.


6. A Szerződés megszűnése

Az egyedi szerződés, és a jelen ÁSZF a Bérlővel (Megbízóval) szemben csak egyidejűleg és azonos feltételekkel kerülhetnek megszüntetésre.

6.1 Gépjármű visszaszolgáltatása

A szerződéses időtartam lejáratával a Bérlő (Megbízó) a gépjárművet a Bérbeadó (Üzemeltető) által megjelölt telephelyre szállítja és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó (Üzemeltető) képviselőjének átadja a 6. pont rendelkezései szerint. A Bérlő (Megbízó) az adott gépjárműre vonatkozó bérlet bármilyen okból történő megszűnése esetén a gépjárművet köteles Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) haladéktalanul a Felek által egyeztetett időpontban visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás elmulasztásából eredő vagy azzal összefüggő, továbbá a visszaszolgáltatás határidejét követően bekövetkezett minden kár megfizetésének kötelezettsége kizárólag Bérlőt (Megbízót) terheli.
A Bérlő (Megbízó) viseli a gépjármű visszaszolgáltatásával kapcsolatos összes költséget és kiadást.
Abban az esetben, amennyiben a Bérlő (Megbízó) a gépjárművet az egyeztetett időpontban nem szolgáltatja vissza, úgy a tényleges visszaadásig a legutolsó havi bérleti díj másfélszeresét köteles megfizetni a Bérbeadó (Üzemeltető) részére. Az adott gépjárműre vonatkozó Szerződés megszűnésekor, ha a jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor a Bérlő (Megbízó) a gépjárművet működőképes, és ezen túlmenően olyan állapotban köteles visszaszolgáltatni, hogy az megfeleljen a futásteljesítményének, a használat jellege szerinti átlagos elhasználódás szabályainak és korának. A Bérlő (Megbízó) köteles az ezen túlmenő értékcsökkenés és/vagy a működőképesség helyreállításához szükséges javítás költségeit a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) megtéríteni.
Ha a Szerződés bármilyen okból megszűnik, Bérlő (Megbízó) az üzemanyag kártyát és egyéb, a Bérlő (Megbízó) birtokában lévő, de a Bérbeadó (Üzemeltető) tulajdonában vagy rendelkezésében álló tartozékot, dolgot köteles a Szerződés megszűnésével egyidejűleg visszaszolgáltatni. Ha a Bérlő (Megbízó) a Szerződés alapján kártérítés fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles egy összegben megfizetni. A Bérbeadó (Üzemeltető) köteles minden, a Bérlő (Megbízó) tulajdonában álló, vagy rendelkezése alatt álló dolgot, eszközt a szerződés megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul a Bérlő (Megbízó) részére visszaszolgáltatni. Amennyiben a Bérbeadó (Üzemeltető) a Szerződés alapján kártérítés fizetésére vagy költségtérítésre köteles, azt legkésőbb a Szerződést lezáró elszámolási megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles egy összegben megfizetni.

6.2 A Szerződés megszűnése a bérleti időtartam lejártával

6.2.1 Felek közti elszámolás

Amennyiben a Szerződés a bérleti időtartam lejártával szűnik meg, úgy Felek a következő metódus szerint számolnak el egymással:
A Bérbeadó (Üzemeltető) EUROTAX-értékelést készít a gépjármű vonatkozásában, majd az EUROTAX értékelés adatainak, valamint gépjármű-kereskedők vételi ajánlatainak figyelembe vételével értékesíti a gépjárművet. A gépjármű értékesítéséből származó nettó összeget a következő tételek módosítják. A Bérlő (Megbízó) esetleges – bérleti díj, biztosítási díj, késedelmi kamat vagy egyéb jogcímen keletkezett – hátralékai növelik, a biztosítási díj túlfizetés, a biztosítási esemény kapcsán járó kártérítés vagy más, egyéb jogcímen Bérlőt (Megbízót) megillető összegek csökkentik. Amennyiben az így kalkulált összeg magasabb, mint a szerződéskötéskor kalkulált nettó maradványérték, úgy a különbözet a Bérlőt (Megbízót) illeti, ellenkező esetben a különbözetet Bérlő (Megbízó) megfizetni köteles.
A bérleti időtartam lejártával történő megszűnés esetén a Bérbeadó (Üzemeltető) a tervezett futásteljesítmény alapul vételével elkészíti a kilométer elszámolást, oly módon a ténylegesen megtett kilométerszámot összehasonlítja a tervezett kilométerszámmal. Ha a ténylegesen megtett kilométerszám magasabb, mint a tervezett időarányos kilométerszám, úgy a Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult kiterhelni a tervezett és a ténylegesen megtett kilométerszám közötti különbözetet az egyedi bérleti szerződésben foglalt ár/kilométer egyenérték alapján.
Jelen kitétel felek azon szándékát tükrözi, hogy a Bérlőt (Megbízót) érdekeltté tegyék a gépjármű állagának, jó állapotának megőrzésében.

6.3 A Szerződés megszűnése a bérleti időtartam lejárta előtt

A lentebb taglalt elszámolásokon túlmenően a Bérlő (Megbízó) a szerződéskötési díj összegével megegyező, de minimum 10.000 Ft + ÁFA összegű, idő előtti szerződéslezárás egyszeri díját is köteles a Bérbeadó (Üzemeltető) részére megfizetni.

6.3.1 Felek közti elszámolás

Amennyiben a Szerződés a bérleti időtartam lejárta előtt szűnik meg, úgy Felek a következő metódus szerint számolnak el egymással:
A Bérbeadó (Üzemeltető) EUROTAX-értékelést készít a gépjármű vonatkozásában, majd az EUROTAX értékelés adatainak, valamint gépjármű-kereskedők vételi ajánlatainak figyelembe vételével értékesíti a gépjárművet. A Bérbeadó (Üzemeltető) az egyedi szerződésben rögzített ügyleti kamatlábbal diszkontálja az egyedi szerződés alapján hátralévő bérleti díjakat és a szerződésben rögzített kalkulált maradványértéket. A Bérlő (Megbízó) esetleges – bérleti díj, biztosítási díj, késedelmi kamat vagy egyéb jogcímen keletkezett – hátralékai, valamint az idő előtti szerződéslezárás egyszeri díja növelik, a biztosítási díj túlfizetés, a biztosítási esemény kapcsán járó kártérítés, a gépjármű értékesítési ára, vagy más, egyéb jogcímen Bérlőt (Megbízót) megillető összegek csökkentik a diszkontált összeget. Amennyiben az így kalkulált összeg pozitív előjelű, úgy az összeg a Bérlőt (Megbízót) illeti, ellenkező esetben a különbözetet a Bérlő (Megbízó) megfizetni köteles.
Jelen kitétel felek azon szándékát tükrözi, hogy a Bérlőt (Megbízót) érdekeltté tegyék a gépjármű állagának, jó állapotának megőrzésében.

6.3.2 A Szerződés futamidő előtti megszűnésének esetei

Bérlő (Megbízó) a Szerződés megszűnési okának bekövetkezte előtt, illetve azonnali hatályú megszűnési ok bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles a Bérbeadóval (Üzemeltetővel) együttműködni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bérbeadó (Üzemeltető) üzembentartói minősége a gépjármű forgalmi engedélyéből az erre illetékes hatóság által kivezetésre kerüljön. Amennyiben a Bérlő (Megbízó) a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a mulasztása minden napjára 50.000 Ft + ÁFA, azaz Ötvenezer forint + ÁFA kötbért fizetni Bérbeadó (Üzemeltető) részére. Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Bérlővel (Megbízóval) szemben. A Szerződés megszűnése nem érinti a Bérlőnek (Megbízónak) a Bérbeadóval (Üzemeltetővel) szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeit, a Bérlő (Megbízó) ugyanúgy köteles ezeket teljesíteni, mintha a Szerződés nem szűnt volna meg.

6.3.2.1 Totálkár

Az adott gépjárműre vonatkozó Szerződés megszűnik, ha a gépjármű teljes mértékben megrongálódik (“totálkár”). A megszűnés időpontja a Biztosító totálkár számítási lapja kézhezvételének időpontja.
Totálkár esetén a Bérlő (Megbízó) a roncsot a Bérbeadó (Üzemeltető) által megjelölt telephelyre szállítja és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó (Üzemeltető) képviselőjének átadja a 6. pont rendelkezései szerint. A Bérbeadót (Üzemeltetőt) totálkár esetén új gépjármű bérbe adásának kötelezettsége nem terheli.

6.3.2.2 Lopáskár

Az adott gépjárműre vonatkozó szerződés megszűnik, ha a gépjárművet ellopják. A megszűnés időpontja a nyomozás megszüntetéséről szóló rendőrségi határozat kézhezvételének időpontja. A Bérbeadót (Üzemeltetőt) lopás esetén új gépjármű bérbe adásának kötelezettsége nem terheli.

6.3.2.3 A Bérlő (Megbízó) felmondása

A Bérlő (Megbízó) 30 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül felmondhatja az adott gépjárműre vonatkozó Szerződést. A felmondási idő akkor kezdődik, amikor a Bérlő (Megbízó) írásbeli felmondását a Bérbeadó (Üzemeltető) kézhez vette. A Bérlő (Megbízó) köteles az 6.2.1 pontban meghatározott fizetési kötelezettségét teljesíteni és ezen pont szerinti lezárási díjat megfizetni
Bérlő (Megbízó) jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben Bérbeadó (Üzemeltető) az abban foglalt lényeges rendelkezéseket súlyosan megszegi, és kötelezettségeinek a Bérlő (Megbízó) írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget.
A Bérlő (Megbízó) köteles a gépjárművet a Bérbeadó (Üzemeltető) által megjelölt telephelyre szállítani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó (Üzemeltető) képviselőjének átadni a 6. pont rendelkezései szerint.

6.3.2.4 A Bérbeadó (Üzemeltető) felmondása

Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult azonnali hatállyal felmondani az adott gépjárműre vonatkozó Szerződést,
– ha a Bérlő (Megbízó) a Bérbeadó (Üzemeltető) írásbeli felszólítása ellenére is több mint 30 napot késik bármely, a Bérbeadó (Üzemeltető) felé fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével,
– ha a Bérlő (Megbízó) ellen olyan bírósági vagy hatósági végrehajtási eljárást kezdeményeznek, amely gazdálkodását ellehetetleníti, vagy azzal fenyeget, vagy csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás indult a Bérlő (Megbízó) ellen,
– ha a Bérlő (Megbízó) nem tesz határidőre eleget a Bérbeadóval (Üzemeltetővel) szemben fennálló értesítési, illetve tájékoztatási kötelezettségének,
– ha a Bérlő (Megbízó) elmulasztja érvényesíteni a gépjárművel kapcsolatos szavatossági, jótállási igényeket vagy szervizelési kötelezettségét,
– ha a Bérlő (Megbízó) a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, állagát veszélyezteti, a gépjárművet jogosulatlanul átalakítja (ideértve különösen a kilométeróra számlálóját).
A Bérlő (Megbízó) köteles a gépjárművet a Bérbeadó (Üzemeltető) által megjelölt telephelyre szállítani és ott átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése mellett a Bérbeadó (Üzemeltető) képviselőjének átadni a 6. pont rendelkezései szerint.
A Bérlő (Megbízó) köteles megtéríteni a Bérbeadó (Üzemeltető) összes olyan kárát és költségét, amely az azonnali hatályú felmondással járt.


7. Vegyes és értelmező rendelkezések

7.1 A Bérbeadó (Üzemeltető) köteles a jelen ÁSZF esetleges módosításait a Bérlőnek (Megbízónak) írásban megküldeni. Amennyiben a Bérlő (Megbízó) a módosításokat 15 napon belül írásban nem kifogásolja, úgy ezen módosítások mindkét fél által elfogadottnak tekintendők és a Bérlő (Megbízó) általi kézhezvétel időpontjától számítva az Általános Szerződési Feltételek részét képezik.
7.2 A módosított ÁSZF-et a módosítás hatályba lépését követően a módosítás hatályba lépését megelőzően megindult ügyekben is alkalmazni kell.
7.3 Bérlő (Megbízó) és Bérbeadó (Üzemeltető) kijelentik, hogy ahol a Szerződés értesítést, tájékoztatást, felszólítást stb. említ, ott minden esetben írásbeli értesítést, tájékoztatást, felszólítást stb. kell érteni.
7.4 Bérbeadó (Üzemeltető) és Bérlő (Megbízó) külön megállapodása alapján Bérbeadó (Üzemeltető) jogosult a bérleti és üzemeltetési díjakat vagy bármely más, a Szerződéssel összefüggő, Bérlővel (Megbízóval) szembeni esedékessé vált, megalapozott követelést azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesíteni. Erről a megállapodásról a Szerződésnek vagy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletnek kell rendelkeznie.
7.5 A Felek az egyedi szerződéseket – a jelen ÁSZF-ben a Bérbeadónak (Üzemeltetőnek) biztosított jogok kivételével – kizárólag írásban, közös megegyezéssel jogosultak módosítani. A Bérlő (Megbízó) tudomásul veszi, hogy a szerződéses feltételek bárminemű olyan módosítása esetén, melyet ő maga kezdeményez, a szerződéskötési díj összegével megegyező összegű, de minimum 10.000,-Ft + ÁFA egyszeri szerződésmódosítási díjat köteles megfizetni a Bérbeadó (Üzemeltető) részére minden egyes szerződésmódosítás alkalmával.
7.6 Amennyiben a Szerződés tárgya nem gépjármű, hanem egyéb gép, berendezés, úgy jelen ÁSZF-ben foglaltakat értelemszerű módosításokkal kell értelmezni.
7.7 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Esetleges jogvita esetére a felek kikötik a Bérbeadó (Üzemeltető) székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.